กลับสู่หน้าหลัก / ข้อมูลพื้นฐาน / แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 
Download
 
FINAL-แผนยุทธ์5ปีกพท.64-68.pdf
Download