กลับสู่หน้าหลัก / มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน / มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 
Download
 
ประกาศ กพท. เรื่อง มาตรการและกลไกในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf
Download