กลับสู่หน้าหลัก / ข้อมูลพื้นฐาน / ข้อมูลการติดต่อ
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
ข้อมูลการติดต่อสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
333/105 อาคารหลักสี่พลาซ่า ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

The Civil Aviation Authority of Thailand
333/105 Lak Si Plaza, Khampheng Phet 6 Rd., Talat Bang Khen, Lak Si, Bangkok 10210

รับเรื่องร้องเรียนสายการบิน
www.caat.or.th/complaint

คุ้มครองสิทธิผู้โดยสารและติดตามเรื่องร้องเรียน
02 568 8800 ต่อ 1502  

ขึ้นทะเบียนโดรนและขออนุญาตทำการบินโดรน
02 568 8800 ต่อ 1603 
www.caat.or.th/uav

ฝ่ายมาตรฐานผู้ประจำหน้าที่
02 568 8810 

tel-green เบอร์โทรศัพท์: 02-568-8800
mail อีเมล์: info@caat.or.th
fax โทรสาร: 02-568-8844
      -โทรสาร ชั้น 3: 02-568-8845
      -โทรสาร ชั้น 7: 02-568-8848
      -โทรสาร ชั้น 9: 02-568-8847
      -โทรสาร ชั้น 11: 02-568-8844

ข้อมูลติดต่อผู้บริหาร
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด เบอร์ติดต่อ อีเมล์
1 นายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการ - 02-568-8806 suttipong.k@caat.or.th
2 นายศรัณย เบ็ญจนิรัตน์ รองผู้อำนวยการ - 02-568-8800 ต่อ 0501 sarun.b@caat.or.th
3 นายชยุต วัฒกภาคย์ ผู้จัดการ สำนักตรวจสอบภายใน (IAO) 02-568-8804 chayut.w@caat.or.th
4 นายขจรพัฒน์ มากลิ่น ผู้จัดการ ฝ่ายนิรภัยการบิน (SMD) 02-568-8813 kajonpat.m@caat.or.th
5 นายฉัตรชัย ปั่นตระกูล รักษาการผู้จัดการ ฝ่ายประกันคุณภาพ (QAD) 02-568-8800 ต่อ 1201 chatchai.p@caat.or.th
6 นายบันเทิง เมฆฉาย ผู้จัดการ ฝ่ายพิธีการบิน (FFD) 02-568-8817 buntoeng.m@caat.or.th
7 นางสาวเพ็ญลักษณ์ สุภมร รักษาการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร (CSD) 02-568-8805 penluck.s@caat.or.th
8 นางสาวสรัลนุช สถิรเจริญทรัพย์ ผู้จัดการ ฝ่ายกฎหมาย (LEG) 02-568-8801 saralnuch.s@caat.or.th
9 นายไพสิฐ เหราบัตย์ ผู้จัดการ ฝ่ายสมควรเดินอากาศและวิศวกรรมการบิน (AIR) 02-568-8840 paisit.h@caat.or.th
10 นายอนันต์ คณาวิวัฒน์ไชย ผู้จัดการ ฝ่ายกำกับดูแลทางเศรษฐกิจ (ERD) 02-568-8814 anant.k@caat.or.th
11 นายกลศ เสนาลักษณ์ ผู้จัดการ ฝ่ายมาตรฐานผู้ประจำหน้าที่ (PEL) 02-568-8833 glot.s@caat.or.th
12 นายธนเสฐฐ์ เลื่อมนรินทร์ รักษาการผู้จัดการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ITD) 02-568-8808 thanaseth.l@caat.or.th
13 น.อ.หญิงสุดารัตน์ ชยากร ผู้จัดการ ฝ่ายบริการข่าวสารการบิน (AIS) 02-5688800 ต่อ 3101 sudarat.j@caat.or.th
14 นางพรวีนัส กิติศรีวรพันธุ์ รักษาการผู้จัดการ ฝ่ายการเงิน บัญชีและงบประมาณ (FAB) 02-568-8822 pornvenus.k@caat.or.th
15 นางสาวสุภาวณีย์ ทิมทอง รักษาการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (HRD) 02-568-8846 supavanee.t@caat.or.th
16 นางรุสนีย์ มุสตาปา ผู้จัดการ ฝ่ายมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกในการบินพลเรือน (SFD) 02-568-8828 rusnee.m@caat.or.th
17 นางทวิกา ห้วยหงษ์ทอง ผู้จัดการ ฝ่ายมาตรฐานบริการการเดินอากาศ (ANS) 02-568-8824 tawika.h@caat.or.th
18 นางสาวอารยา แสงกระจ่าง รักษาการผู้จัดการ ฝ่ายมาตรฐานปฏิบัติการบิน (OPS) 02-568-8800 ต่อ 4301 araya.s@caat.or.th
19 น.อ.สุชาติ อ่างทอง ผู้จัดการ ฝ่ายมาตรฐานสนามบิน (AGA) 02-5688800 ต่อ 3403 suchat.a@caat.or.th
20 นางภาวนา วงศ์พาที ผู้จัดการ ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมการบิน (APD) 02-5688836 phawana.w@caat.or.th

ข้อมูลติดต่อส่วนงานภายใน
ส่วนงาน เบอร์ติดต่อ อีเมล์ ช่องทางอื่น
สำนักตรวจสอบภายใน (IAO) 02-568-8800 ต่อ 0401
ฝ่ายนิรภัยการบิน (SMD) 02-568-8800 ต่อ 1301
ฝ่ายประกันคุณภาพ (QAD) 02-568-8812 063-205-8812
ฝ่ายพิธีการบิน (FFD) 02-568-8800 ต่อ 1501
ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร (CSD) 02-568-8800 ต่อ 1601 063-205-8802
ฝ่ายกฎหมาย (LEG) 02-568-8802 leg@caat.or.th
ฝ่ายสมควรเดินอากาศและวิศวกรรมการบิน (AIR) 02-568-8841 airworthiness@caat.or.th 063-205-8841
ฝ่ายกำกับดูแลทางเศรษฐกิจ (ERD) 02-568-8800 ต่อ 1501 erd@caat.or.th 063-205-8815
ฝ่ายมาตรฐานผู้ประจำหน้าที่ (PEL) 02-568-8832 pel@caat.or.th 063-205-8832
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ITD) 02-568-8809 063-205-8809
ฝ่ายบริการข่าวสารการบิน (AIS) 02-568-8831 ais@caat.or.th 063-205-8831
ฝ่ายการเงิน บัญชีและงบประมาณ (FAB) 02-568-8800 ต่อ 2308 , 2309
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (HRD) 02-568-8849 063-205-8849
ฝ่ายมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกในการบินพลเรือน (SFD) 02-568-8829 063-205-8829
ฝ่ายมาตรฐานบริการการเดินอากาศ (ANS) 02-568-8825 063-205-8825
ฝ่ายมาตรฐานปฏิบัติการบิน (OPS) 02-568-8843 063-205-8843
063-205-8838
ฝ่ายมาตรฐานสนามบิน (AGA) 02-568-8826 aga@caat.or.th 063-205-8826
ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมการบิน (APD) 02-568-8835 063-205-8835
กองบุคลากร (PD) 02-568-8849 pd@caat.or.th 063-205-8849
กองเวชศาสตร์การบิน (MD) 02-568-8837 063-205-8837
กองสื่อสารองค์กร (CM) 02-568-8803 063-205-8800
กองอนุญาตการบิน (FP) 02-568-8815
รับเรื่องร้องเรียน www.caat.or.th/complaint
ขึ้นทะเบียนโดรนและขออนุญาตทำการบินโดรน 02-568-8800 ต่อ 1603 uav@caat.or.th www.caat.or.th/uav
ออกใบอนุญาตชำระค่าบริการ 02-568-8810 , 8811 , 8032 063-205-8810
คุ้มครองสิทธิผู้โดยสารและติดตามเรื่องร้องเรียน 02-568-8800 ต่อ 1502