กลับสู่หน้าหลัก / แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


 
Download
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2563.pdf
Download