กลับสู่หน้าหลัก / แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
 
Download
 
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564.pdf
Download